Warsztaty

Warsztaty

W ramach działania zaplanowano opracowanie przez zespół ekspercki (osoby z doświadczeniem zarządzania zasobami ludzkimi, przeciwdziałania dyskryminacji, w tym osób LGBT w miejscu pracy, prawniczki/cy) programu półtoradniowego szkolenia (12 godzin), zwiększającego kompetencje osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi do świadomego wdrażania rozwiązań przyczyniających się do ograniczenia dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w miejscu pracy.

Program szkolenia obejmie m.in. treści związane z korzyściami dla przedsiębiorstw związanymi z wdrażaniem polityki równego traktowania osób LGBT, obowiązującymi przepisami prawa, mechanizmem tworzenia się stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji wobec osób LGBT, jej najczęstszych przejawów w miejscu pracy, strategii wdrażania polityki równego traktowania i związanymi z tym trudnościami i dylematami, a także możliwymi do wykorzystania narzędziami. Program szkolenia będzie obejmował także samodzielne zaplanowanie przy wsparciu prowadzących strategii wdrażania działań w zakresie równego traktowania osób LGBT w miejscu pracy.

Rekrutacja do szkoleń skierowana będzie przede wszystkim do średnich i dużych przedsiębiorstw, które znacznie częściej zatrudniają osoby odpowiedzialne za równe traktowanie/CSR. Będzie ona przeprowadzona przy pomocy organizacji pracodawców oraz z wykorzystywaniem kontaktów do przedsiębiorstw uczestniczących w seminariach. Łącznie planuje się zrekrutowanie 54 osób, które podzielone na 3 grupy wezmą udział w prowadzonych przez dwie osoby dwudniowych szkoleniach, realizowanych z wykorzystaniem opracowanego programu.

Osoby uczestniczące w szkoleniu na jego zakończenie otrzymają opracowane podręczniki do wykorzystania i upowszechnienia w ich miejscu pracy.